Glaukom - zobrazovací metody

Současné zobrazovací metody glaukomu považujeme za velmi přínosné pro stanovení diagnózy glaukomu a sledování vývoje onemocnění v čase. Těmito metodami sledujeme objektivně projevy glaukomové neuropatie včetně její progrese.

Přehled a zhodnocení současných zobrazovacích metod:

Barevná fotografie

Barevná fotografie věrně reprodukuje barevnost papily Digitální snímek vrstvy nervových vláken

/digitální snímky zrakového nervu, vrstvy nervových vláken/

má své stálé a nezastupitelné místo, neboť věrně reprodukuje barevnost papily a jejího okolí, je schopna zachytit hemorhagie na rozdíl od konfokální skenovací laserové oftalmoskopie /HRT/ nebo spektrální optické koherentní tomografie /SOCT/. Snímky vrstvy nervových vláken z funduskamery mají velkou senzitivitu i pro jemné výpadky ve vrstvě nervových vláken a to i ve větší vzdálenosti od papily.

Konfokální skenovací laserová oftalmoskopie – HRT

Konfokální skenovací laserová oftalmoskopie – HRT

/3D snímky papily/

Heidelberský retinální tomograf prošel svým vývojem /nyní ve verzi HRT3/ a z našich dlouholetých zkušeností považujeme tuto zobrazovací metodu stále jako hlavní v diagnostice glaukomové neuropatie, a to i v preperimetrickém stadiu glaukomu pomocí:

* MRA - Moorfieldské regresní analýzy
* GPS - Glaukomového pravděpodobnostního skóre
* TCA - Topografické analýzy změn v čase - Pro sledování progrese glaukomové neuropathie v čase považujeme za nejpřesnější metodou v současnosti.

Spektrální optická koherentní tomografie /SOCT/

Spektrální optická koherentní tomografie /SOCT/

má výrazně větší přínos než původní optická koherentní tomografie s pomocí „časové domény“ a než GDx.

Na našem pracovišti při diagnostice glaukomu využíváme z nabídky skenů SOCT:

  • sken na vrstvu nervových vláken v okolí papily
  • měření komplexu gangliových buněk, který se jeví jako citlivější než samotná vrstva nervových vláken
  • bezkontaktní měření síly rohovky v průměru 6 mm

Spektrální optická koherentní tomografie /SOCT/ Spektrální optická koherentní tomografie /SOCT/

Přístroj SOCT také umožňuje bezkontaktní zobrazení a měření duhovkorohovkového úhlu,což je možné využít například u dětí, u kterých ještě není možné gonioskopii vyšetřit. Také dokáže zobrazovat 3D tvar papily , který ovšem nedosahuje kvality HRT.

Při diagnostice glaukomu jsou SOCT přístroje podle naší zkušenosti relativně méně senzitivní pro včasný záchyt koncentrického typu glaukomové neuropatie než HRT3! S tímto poznatkem se setkáváme často v naši praxi a není to způsobeno typem SOCT přístroje, ale principem detekce glaukomu metodou SOCT.

Zobrazovací metody

Od zobrazovacích metod očekáváme včasnou diagnostiku glaukomové neuropatie, pokud možno už v preperimetrickém stadiu, dále možnost celoživotně sledovat pacienty s tímto onemocněním a v případě zjištění progrese onemocnění reagovat změnou léčby.

Zobrazovací metody by se měly stát nedílnou součástí všech glakomových pracovišť, za vhodnou kombinaci považujeme na prvním místě Heidleberský retinální tomograf HRT3 doplněný o SOCT a digitální funduskameru.

Adresa

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.
U Zimního stadionu 1759
760 00 Zlín

Free WiFi

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

dle jednotlivých lékařů

Provozní hodiny

Pondělí 7:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 14:00